Chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

 

Mã ngành:       7840106                                 

Tên ngành: Khoa học Hàng Hải

Tên chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (Navigation / 78401016D101)

Trình độ: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Xem chi tiết tại file đính kèm!