Khoa Hàng hải mở thêm chuyên ngành đào tạo Luật & Bảo hiểm Hàng hải

Mã ngành: D840106             Tên ngành: Khoa học Hàng hải

Mã chuyên ngành: D120      Tên chuyên ngành: Luật và Bảo hiểm Hàng hải – Maritime Law and Insurance.

Trình độ: Đại học chính quy.    

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Luật và Bảo hiểm Hàng hải có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về phẩm chất đạo đức:

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b. Về kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, toàn diện về pháp luật, bảo hiểm và kiến thức xã hội có liên quan ở mức độ tương đối rộng, trang bị phương pháp tư duy khoa học, cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật, bảo hiểm hàng hải cụ thể; hình thành những khái niệm về lĩnh vực chuyên môn sâu của pháp luật, bảo hiểm hàng hải; làm quen thực tiễn pháp luật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức khác nhau thuộc lĩnh vực hàng hải.

c. Về kỹ năng:

Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn và kỹ năng thực hành, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực pháp luật và bảo hiểm hàng hải.

Có đủ năng lực tiếng Anh và tin học để thực hiện công việc.

d. Về khả năng công tác:

Có khả năng trở thành Giảng viên của Trường Đại học Hàng hải thuộc chuyên ngành Luật và Bảo hiểm Hàng hải;

Có khả năng nghiên cứu, quản lý, thực thi các lĩnh vực pháp chế hàng hải, bảo hiểm hàng hải và dịch vụ hàng hải.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Tuyển sinh cả nam và nữ)

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 1919/ĐHHH-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.