Danh sách đề tài NCKH Sinh viên khoa Hàng hải năm học 2010-2011

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2010-2011

Đơn vị: Khoa Hàng hải

TT

Bộ môn

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

GV hướng dẫn

1.  

Điều Động tàu

Nghiên cứu xây dựng phần mềm cảnh báo nhiệt độ điểm sương trong không gian kín trên tàu biển đảm bảo an toan toàn trong công tác vận chuyển hàng hóa

Phạm Anh Tuấn

Nguyễn Văn Tân

Lê Văn Trinh

Hoàng Phan Tùng

ĐKT48-ĐH3

ĐKT48-ĐH3

ĐKT48-ĐH3

ĐKT50-ĐH3

TS. Phạm Văn Thuần

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành

KS. Lê Thành Đạt

2.  

Điều Động tàu

Nghiên cứu xây dựng bảng tính vẽ vòng quay trở thử nghiệm bằng các phương pháp thông thường

Phạm Tân Việt

Hà Trung Hoàn

Bùi Cao Cường

ĐKT49-ĐH3

ĐKT49-ĐH1

ĐKT49-ĐH1

ThS. Nguyễn Thành Trung

KS. Phạm Văn Tân

3.  

Máy điện-VTĐ

Xây dựng qui trình khai thác sử dụng Radar JMA 3625

Nguyễn Văn Tuyến

ĐKT48-ĐH5

KS. Trần Ngọc Hưng

4.  

Máy điện-VTĐ

Xây dựng qui trình khai thác sử dụng GPS KODEN KGP 913

Nguyễn Đăng Trường

Nguyễn Văn Đề

Phạm Trung Tuấn

ĐKT-48ĐH1

KS. Đặng Quang Việt

ThS. Nguyễn Xuân Long

5.  

Máy điện-VTĐ

Xây dựng qui trình khai thác sử dụng thiết bị Radar KODEN 3800

Phạm Văn Đông

Phạm Đức Bắc

Nguyễn Khắc Thanh

ĐKT-48ĐH1

KS. Trần Ngọc Hưng

ThS. Nguyễn Xuân Long

6.  

Máy điện-VTĐ

Xây dựng qui trình khai thác sử dụng máy đo sâu FURUNO 1650 trên máy tính

Phạm Hoàng Anh

Nguyễn Văn Hiền

Nguyễn Công Nguyên

Lê Đình Dương

ĐKT-48ĐH2

KS. Đinh Gia Huy

ThS. Trần Đức Lễ

KS. Ngô Như Tại

 

7.  

Máy điện-VTĐ

Xây dựng qui trình khai thác sử dụng thiết bị GYROCOMPASS TOKYOKEIKI ES-11A trên máy tính.

Nguyễn Văn Long

Hoàng Văn Phương

Nguyễn Đức Trường

Lê Đăng Tài

ĐKT-48ĐH2

KS. Lê Văn Dũng

KS. Nguyễn Đức Long

KS. Vũ Sơn Tùng

8.  

Luật Hàng hải

Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý rác thải trên tàu biển

Lê Trọng Biên

Trần Việt Đức

Hoàng Văn Sơn

ĐKT48-ĐH4

ĐKT48-ĐH7

ĐKT48-ĐH7

KS. Lê Văn Kiệt

KS. Trần Văn Sáng

9.  

Xếp dỡ và Vận chuyển hàng hóa

Nghiên cứu xây dựng và cài đặt các hàm ứng dụng giải các bài toán hàng hải trong EXCEL

Nguyễn Khắc Việt

Vũ Văn Linh

Phan Văn Đoàn

Cao Đức Thuận

ĐKT48-ĐH4

ThS. Đào Quang Dân

KS. Đỗ Văn Long

10. 

  Xếp dỡ và Vận chuyển hàng hóa

  Nghiên cứu phương pháp và thuật toán Monte-Carlo, ứng dụng trong hàng hải

  Nguyễn Văn Quyền

  Bùi Đăng Khoa

  Mai Quang Huy

  ĐKT48-ĐH6

   

  ThS. Đào Quang Dân

   

  11. 

   Hàng hải

   Đánh giá hiệu quả sử dụng của các hệ thống vi sai hàng hải khu vực rông theo chỉ tiêu sai số bình phương trung bình

   Vũ Đăng Thái

   Nguyễn Bá Khảo

   ĐKT48-ĐH5

   TS. Phạm Kỳ Quang

   12. 

    Hàng hải

    Tìm hiểu về công tác ghi chép Nhật ký hàng hải trên tàu biển

    Thái Văn Toàn

    Bùi Đại Võ

    ĐKT48-ĐH2

    ThS. Trần Trung

     

    BAN CHỦ NHIỆM KHOA