Công đoàn Khoa Hàng hải

CÔNG ĐOÀN KHOA


        Ban chấp hành Công Đoàn khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp Hành Công Đoàn Trường và Ban Chủ Nhiệm Khoa, có chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện  quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo qui định của pháp luật; tổ chức giáo dục người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân của các Công đoàn viên.

       

 

        

        Ban chấp hành công đoàn khoa Hàng hải có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường mỗi nhiệm kỳ thông qua;

2. Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn;

3. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động thuộc khoa;

4. Chủ động phối hợp với Công đoàn trường xây dựng quy chế và hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động;

5. Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Công đoàn trường và BCN khoa trong các hoạt động công đoàn;

6. Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ và năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra hoạt động kịp thời để đạt kết quả cao nhất;

7. Xét và giới thiệu các Công đoàn viên xuất sắc, ưu tú của Khoa cho Công đoàn trường, đề nghị Công đoàn trường giới thiệu kết nạp Đảng;

8. Kết hợp với BCN khoa tổ chức hội nghị CBCC hàng năm;

9. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, quản lý tài chinh, tài sản công đoàn.

         Cơ cấu tổ chức BCH Công đoàn khoa Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Lương Tú Nam Chủ tịch
2 TS. Đỗ Văn Cường Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Khỏe Ủy viên BCH