Trung tâm Thực hành - Mô phỏng

TRUNG TÂM THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 2, nhà C1, trường Đại học hàng hải Việt Nam

Giám đốc: Ths., TTr. Quách Thanh Chung

Email: quachchung@vimaru.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Hoàng Xuân Bằng

Email: hoangxuanbang@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên và Kĩ thuật viên của Trung tâm:

1. Ks. Nguyễn Mạnh Hà

Email: nguyenmanhha@vimaru.edu.vn

2. Ths. Phạm Văn Luân

Email: phamvanluan@vimaru.edu.vn

3. Ks. Trần Văn Ngọc

Email: tranvanngoc@vimaru.edu.vn

4. Ths. Đỗ Thành Phố

Email: dothanhpho@vimaru.edu.vn

5. Ks. Trần Đình Sơn

Email: trandinhson@vimaru.edu.vn

6. Ths. Nguyễn Thành Trung

Email: nguyenthanhtrung@vimaru.edu.vn

7. Ths., SQQL. Phạm Ngọc Tuấn

Email: phamngoctuan@vimaru.edu.vn

8. Ths. Hoàng Duy Tùng

Email: hoangduytung@vimaru.edu.vn

9. Ths. Lê Xuân Việt

Email: vietlx@vimaru.edu.vn