Trung tâm Thực hành - Mô phỏng

TRUNG TÂM THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 2, nhà C1, trường Đại học hàng hải Việt Nam

Giám đốc: ThS. Quách Thanh Chung

Email: quachchung@vimaru.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Hoàng Xuân Bằng

Email: hoangxuanbang@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên và Kĩ thuật viên của Trung tâm:

1. KS. Nguyễn Mạnh Hà

Email: nguyenmanhha@vimaru.edu.vn

2. ThS. Phạm Văn Luân

Email: phamvanluan@vimaru.edu.vn

3. ThS. Đỗ Thành Phố

Email: dothanhpho@vimaru.edu.vn

4. ThS. Nguyễn Thành Trung

Email: nguyenthanhtrung@vimaru.edu.vn

5. ThS. Lê Xuân Việt

Email: vietlx@vimaru.edu.vn