Trung tâm Thực hành - Mô phỏng

TRUNG TÂM THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG HÀNG HẢI

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 2, nhà C1, trường Đại học hàng hải Việt Nam

Giám đốc: ThS. Quách Thanh Chung

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: quachchung@vimaru.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Hoàng Xuân Bằng

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: hoangxuanbang@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên và Kĩ thuật viên của Trung tâm:

1. KS. Nguyễn Mạnh Hà

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: nguyenmanhha@vimaru.edu.vn

2. ThS. Phạm Văn Luân

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: phamvanluan@vimaru.edu.vn

3. ThS. Đỗ Thành Phố

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: dothanhpho@vimaru.edu.vn

4. ThS. Nguyễn Thành Trung

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: nguyenthanhtrung@vimaru.edu.vn

5. ThS. Lê Xuân Việt

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: vietlx@vimaru.edu.vn