Đảng bộ Khoa Hàng Hải

ĐẢNG BỘ KHOA HÀNG HẢI


 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG ĐẢNG BỘ

Đảng bộ khoa Hàng hải bao gồm 04 chi bộ

Chi bộ Hàng hải; Chi bộ Cơ sở Hàng hải; Chi bộ Luật Hàng hải; và Chi bộ Trung tâm thực hành - mô phỏng Hàng hải

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA HÀNG HẢI

Bí thư Đảng bộ: TS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Bí thư Đảng bộ: TS. Nguyễn Thái Dương

Ủy viên BCH Đảng bộ:

 - Ths. Bùi Thanh Huân  

 - Ths. Nguyễn Xuân Long

 - Ths. Đào Quang Dân (Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ)

 - Ths. Quách Thanh Chung

 - Ths. Mai Xuân Hương

 - TS Nguyễn Thành Lê

 - Ths. Trần Văn Sáng

II. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHOA

  - TS. Nguyễn Thái Dương (Chủ nhiệm UBKT)

  - Ths. Nguyễn Xuân Long (Phó Chủ nhiệm UBKT)

  - Ths. Trần Văn Sáng (ỦY viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy)

III. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

CHI BỘ HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: ThS. Đào Quang Dân

Phó Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Đình Hải

Chi ủy viên: ThS. Lã Văn Hải

Danh sách Đảng viên trong chi bộ:

 

CHI BỘ CƠ SỞ HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: ThS. Mai Xuân Hương

Phó Bí thư Chi bộ: TS. Phạm Văn Tân

Chi ủy viên: ThS. Phạm Quang Thủy

Danh sách Đảng viên trong chi bộ:

 

CHI BỘ LUẬT HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thành Lê

Phó Bí thư Chi bộ: ThS. Trần Văn Sáng

Chi ủy viên: ThS. Lương Thị Kim Dung

Danh sách Đảng viên trong chi bộ:

 

CHI BỘ TRUNG TÂM THỰC HÀNH - MÔ PHỎNG HÀNG HẢI

Bí thư Chi bộ: ThS. Quách Thanh Chung

Phó Bí thư Chi Bộ: ThS. Hoàng Xuân Bằng

Chi ủy viên: ThS. Phạm Văn Luân

Danh sách Đảng viên trong Chi bộ: