Bộ môn Cơ sở Hàng hải

BỘ MÔN CƠ SỞ HÀNG HẢI

Địa chỉ: Phòng 208 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng


Trưởng Bộ môn:

01. TS. Mai Xuân Hương

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: maixuanhuong@vimaru.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn:

02. TS. Đặng Đình Chiến

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: dangdinhchien@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên, Chuyên viên trong bộ môn:

03. PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: dxmanh@vimaru.edu.vn

04. ThS. Nguyễn Thanh Diệu

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: nguyenthanhdieu@vimaru.edu.vn

05. ThS. Nguyễn Trung Chính

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: nguyentrungchinh@vimaru.edu.vn

06. ThS. Phạm Quang Thủy

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: phamquangthuy@vimaru.edu.vn

07. ThS. Bùi Văn Hưng

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: buivanhung@vimaru.edu.vn

08. ThS. Bùi Quang Khánh

Email: buiquangkhanh@vimaru.edu.vn

09. TS. Nguyễn Văn Sướng

Email: nguyenvansuong@vimaru.edu.vn

10. ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Email: nguyenthanhtung@vimaru.edu.vn

11. ThS. Nguyễn Thị Khoẻ - Giáo vụ khoa

Bộ môn trực tiếp giảng dạy các học phần dành cho sinh viên ngành Điều Khiển Tàu Biển, Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải, Luật Hàng hải

 1. Thủy nghiệp – Thông hiệu 1

 2. Thủy nghiệp – Thông hiệu 2

 3. Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển

 4. An toàn lao động hàng hải

 5. Ổn định tàu 1

 6. Ổn định tàu 2

 7. La bàn từ

 8. Khí tượng hải dương

 9. Tin học Hàng hải

 10. Trang thiết bị buồng lái

 11. Trang thiết bị cứu sinh

 12. Đại cương Hàng hải

 13. Tự động điều khiển

 14. Đại cương tàu biển

 15. Quản lý rủi ro

 16. Phòng ngừa đâm va trong tầm nhìn xa hạn chế

 17. Lịch sử Hàng hải

 18. Luật giao thông đường thủy