Bộ môn Cơ sở Hàng hải

BỘ MÔN CƠ SỞ HÀNG HẢI

Địa chỉ: Phòng 208 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng


Phó Trưởng Bộ môn:

1. ThS. Nguyễn Xuân Long

Email: nguyenxuanlong@vimaru.edu.vn

2. ThS. Mai Xuân Hương

Email: maixuanhuong@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên, Chuyên viên trong bộ môn:

01. PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh

Email: dxmanh@vimaru.edu.vn

02. ThS. Phạm Tất TIệp

Email: phamtattiepdhhh@vimaru.edu.vn

03. ThS. Phạm Quang Thủy

Email: phamquangthuy@vimaru.edu.vn

04. ThS. Bùi Văn Hưng

Email: buivanhung@vimaru.edu.vn

05. ThS. Bùi Đăng Khoa

Email: buidangkhoa@vimaru.edu.vn

06. ThS. Bùi Quang Khánh

Email: buiquangkhanh@vimaru.edu.vn

07. ThS. Đặng Đình Chiến

Email: dangdinhchien@vimaru.edu.vn

08. TS. Phạm Văn Tân

Email: phamvantan@vimaru.edu.vn

09. ThS. Ngô Như Tại

Email: ngonhutai@vimaru.edu.vn

10. ThS. Nguyễn Thanh Diệu

Email: nguyenthanhdieu@vimaru.edu.vn

11. ThS. Lương Tú Nam

Email: luongtunam@vimaru.edu.vn

12. TS. Nguyễn Văn Sướng

Email: nguyenvansuong@vimaru.edu.vn

13. ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Email: nguyenthanhtung@vimaru.edu.vn

14. ThS. Nguyễn Trung Chính

Email: nguyentrungchinh@vimaru.edu.vn

15. ThS. Trịnh Hải Thanh - Giáo vụ khoa

Bộ môn trực tiếp giảng dạy các học phần dành cho sinh viên ngành Điều Khiển Tàu Biển, Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải, Luật Hàng hải

 1. Thủy nghiệp – Thông hiệu 1
 2. Thủy nghiệp – Thông hiệu 2
 3. Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển
 4. An toàn lao động hàng hải
 5. Ổn định tàu 1
 6. Ổn định tàu 2
 7. La bàn từ
 8. Khí tượng hải dương
 9. Tin học Hàng hải
 10. Trang thiết bị buồng lái
 11. Trang thiết bị cứu sinh
 12. Đại cương Hàng hải
 13. Tự động điều khiển
 14. Đại cương tàu biển
 15. Quản lý rủi ro
 16. Phòng ngừa đâm va trong tầm nhìn xa hạn chế
 17. Lịch sử Hàng hải
 18. Luật giao thông đường thủy