Bộ môn Hàng hải

BỘ MÔN HÀNG HẢI

Địa chỉ: Phòng 206 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng


Phó Trưởng Bộ môn:

1. TS. Đào Quang Dân

Email: daoquangdan@vimaru.edu.vn

2. ThS. Lã Văn Hải

Email: lavanhai@vimaru.edu.vn

Các Cán bộ, Giảng viên, trong Bộ môn:

1. TS. Nguyễn Thái Dương

Email: nguyenthaiduong@vimaru.edu.vn

2. ThS. Bùi Thanh Huân

Email: buithanhhuan@vimaru.edu.vn

3. PGS.TS. Nguyễn Cảnh Sơn

Email: ncson@vimaru.edu.vn

4. ThS. Lê Quốc An

Email: lequocan@vimaru.edu.vn

5. KS. Trần Thanh Bình

6. ThS. Nguyễn Quang Duy

Email: nguyenquangduy@vimaru.edu.vn

7. ThS. Lê Thành Đạt

Email: lethanhdat@vimaru.edu.vn

8. ThS. Phạm Trung Đức

Email: phamtrungduc@vimaru.edu.vn

9. ThS. Nguyễn Đình Hải

Email: nguyendinhhai@vimaru.edu.vn

10. ThS. Lê Quang Huy

Email: lequanghuy@vimaru.edu.vn

11. ThS. Vũ Văn Linh

Email: vuvanlinh@vimaru.edu.vn

12. ThS. Nguyễn Đức Long

13. ThS. Đỗ Văn Long

Email: dovanlong@vimaru.edu.vn

14. TS. Hà Nam Ninh

Email: ninhhn@vimaru.edu.vn

15. ThS. Nguyễn Văn Thịnh

16. ThS. Vũ Sơn Tùng

Email: vusontung@vimaru.edu.vn

17. ThS. Lê Quang Vinh

Email: lequangvinh@vimaru.edu.vn

18. ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna.hh@vimaru.edu.vn

19. TS. Nguyễn Đình Thạch 

Email: thachnd.ddt@vimaru.edu.vn

Bộ môn trực tiếp giảng dạy các học phần dành cho sinh viên ngành Điều Khiển Tàu Biển, Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải, Kinh Tế, Khai Thác Máy Tàu Biển:
 1. Máy VTĐ hàng hải 1
 2. Máy VTĐ hàng hải 2
 3. Máy VTĐ hàng hải 3
 4. Máy điện hàng hải 1
 5. Máy điện hàng hải 2
 6. Xử lý các tình huống khẩn cấp trên biển
 7. Chất xếp và vận chuyển hàng hóa 1
 8. Địa văn hàng hải 1
 9. Thiên văn hàng hải 1
 10. Chất xếp và vận chuyển hàng hóa 2
 11. Địa văn hàng hải 2
 12. Điều động tàu 1
 13. Thiên văn hàng hải 2
 14. Địa văn hàng hải 3
 15. Điều động tàu 2
 16. Thu nhận và phân tích thông tin thời tiết trên biển
 17. Khai thác sử dụng hiệu quả Radar Hàng hải
 18. Nghiệp vụ khai thác tàu Container
 19. Nghiệp vụ khai thác tàu dầu
 20. Giám định hàng hải
 21. Lập kế hoạch chuyến đi