Bộ môn Hàng hải

BỘ MÔN HÀNG HẢI

Địa chỉ: Phòng 206 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trưởng Bộ môn

1. TS. Nguyễn Quang Duy

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: nguyenquangduy@vimaru.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn

2. ThS. Nguyễn Đình Hải

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: nguyendinhhai@vimaru.edu.vn

Các Cán bộ, Giảng viên, trong Bộ môn:

3. PGS.TS. Nguyễn Thái Dương

Trình dộ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: nguyenthaiduong@vimaru.edu.vn

4. ThS. Bùi Thanh Huân

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: buithanhhuan@vimaru.edu.vn

5. ThS. Lê Quang Vinh

Trình dộ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: lequangvinh@vimaru.edu.vn

6. ThS. Lê Quốc An

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: lequocan@vimaru.edu.vn

7. ThS. Lã Văn Hải

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: lavanhai@vimaru.edu.vn

8. ThS. Nguyễn Đức Long

Trình dộ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: nguyenduclong@vimaru.edu.vn

9. ThS. Vũ Sơn Tùng

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: vusontung@vimaru.edu.vn

10. ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: thinhnvhh@vimaru.edu.vn

11. ThS. Đỗ Văn Long

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: dovanlong@vimaru.edu.vn

12. ThS. Lê Quang Huy

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: lequanghuy@vimaru.edu.vn

13. ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna.hh@vimaru.edu.vn

14. ThS. Phạm Trung Đức

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thuyền trưởng

Email: phamtrungduc@vimaru.edu.vn

15. TS. Nguyễn Đình Thạch

Email: thachnd.ddt@vimaru.edu.vn

16. ThS. Lê Thành Đạt

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: lethanhdat@vimaru.edu.vn

17. ThS. Lê Đức Bình

Email: binhld@vimaru.edu.vn

18. KS. Lê Tuấn Sơn

Email: sonlt.hh@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn trực tiếp giảng dạy các học phần dành cho sinh viên ngành Điều Khiển Tàu Biển, Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải, Kinh Tế, Khai Thác Máy Tàu Biển:

Máy VTĐ hàng hải 1

Máy VTĐ hàng hải 2

Máy VTĐ hàng hải 3

Máy điện hàng hải 1

Máy điện hàng hải 2

Xử lý các tình huống khẩn cấp trên biển

Chất xếp và vận chuyển hàng hóa 1

Địa văn hàng hải 1

Thiên văn hàng hải 1

Chất xếp và vận chuyển hàng hóa 2

Địa văn hàng hải 2

Điều động tàu 1

Thiên văn hàng hải 2

Địa văn hàng hải 3

Điều động tàu 2

Thu nhận và phân tích thông tin thời tiết trên biển

Khai thác sử dụng hiệu quả Radar Hàng hải

Nghiệp vụ khai thác tàu Container

Nghiệp vụ khai thác tàu dầu

Giám định hàng hải

Lập kế hoạch chuyến đi