Bản mô tả Chương trình Đào tạo

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 61

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

LINK TẢI

Điều khiển tàu biển/Navigation

7840106D101

Xem chi tiết

Luật hàng hải/Maritime Law

7380101D120

Xem chi tiết

Quản lý hàng hải/Maritime Management

7840106D129

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 59

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

LINK TẢI

Điều khiển tàu biển/Navigation

7840106D101

Xem chi tiết

Luật hàng hải/Maritime Law

7380101D120

Xem chi tiết