Bộ môn Quản lý Hàng hải

BỘ MÔN QUẢN LÝ HÀNG HẢI

Địa chỉ: Phòng 208 - Tầng 2, nhà A2, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phó Trưởng Bộ môn:

2. PGS.TS. Phan Văn Hưng

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: phanvanhung@vimaru.edu.vn

Các cán bộ, Giảng viên trong bộ môn:

3. TS Lương Tú Nam

Email: luongtunam@vimaru.edu.vn

4. ThS Phạm Tất Tiệp

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan quản lý

Email: phamtattiep@vimaru.edu.vn

5. ThS. Ngô Như Tại

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sỹ quan vận hành

Email: ngonhutai@vimaru.edu.vn

6. ThS. Vũ Đức Toàn

Email: toanvd@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn trực tiếp giảng dạy các học phần dành cho sinh viên ngành Điều Khiển Tàu Biển, Luật Hàng hải, Quản lý Hàng hải. hàng hải

 1. Giới thiệu chuyên ngành quản lý hàng hải
 2. Quản lý an toàn lao động hàng hải
 3. Khoa học quản lý hàng hải
 4. Quản lý an toàn môi trường hàng hải
 5. Hệ thống quản lý GTHH
 6. Nghiệp vụ giám định hàng hải
 7. Quản lý nhà nước về hàng hải
 8. Thực tập cơ sở ngành hàng hải
 9. Nghiệp vụ đại lý hàng hải và môi giới tàu
 10. Pháp luật về dịch vụ hàng hải
 11. Nghiệp vụ thanh tra hàng hải
 12. Công nghệ và vận hành công trình ngoài khơi
 13. Quản lý hiệu quả năng lượng hàng hải