Hướng dẫn đăng ký học phần và tra cứu lịch học khóa 60

Phòng Đào tạo đã hoàn thành đăng ký các học phần bắt buộc cho toàn bộ SV khóa 60.

Đề nghị Sinh viên truy cập cổng đăng ký trực tuyến để đổi mật khẩu và tra cứu lịch học của học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Tài khoản đăng nhập là Mã SV-80787, Mật khẩu ban đầu là Ngày, tháng, năm sinh-20/01/2001).

Từ 18h00 ngày 16/9/2019 đến hết ngày 19/9/2019: Sinh viên đăng ký các học phần tự chọn trên cổng đăng ký trực tuyến dktt.vimaru.edu.vn theo chương trình đào tạo của học kỳ 1 (Xem fileđính kèm)

(Sinh viên thuộc các Khoa: Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ và Điện tự động CN chất lượng cao không phải đăng ký học phần tự chọn)

Lịch học Giáo dục quốc phòng chi tiết Nhà trường sẽ có thông báo sau. Trong thời gian học Giáo dục quốc phòng SV được nghỉ học tất cả các học phần khác.

Hướng dẫn đăng ký học phần và tra cứu lịch học xem chi tiết trong file đính kèm.

Sinh viên cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng 114B Nhà A1).

Trân trọng thông báo.

Nguồn phòng đào tạo trường Đại học Hàng hải Việt Nam