Danh sách đề tài NCKH Sinh viên khoa Hàng hải năm học 2019-2020

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TT

Tên công trình

Sinh viên thực hiện

(SV chịu trách nhiệm chính in đậm - Mỗi nhóm không quá 5 SV)

Lớp

(Ghi rõ lớp của các SV tham gia)

GV hướng dẫn

(Với mỗi đề tài NCKH Sinh viên chỉ có 1 Giảng viên hướng dẫn)

Nội dung nghiên cứu

(Nêu tóm tắt nội dung nghiên cứu, kết quả dự kiến của công trình)

  1.  

 

 

Xây dựng chương trình lập bầu trời sao

 

Đoàn Văn Trường

ĐKT57ĐH

ThS. Đào Quang Dân

Tác giả tập trung nghiên cứu, xây dựng được chương trình lập bầu trời sao, giúp nhận dạng sao, phục vụ cho người đi biển.

  1.  

 

 

Ứng dụng từ điển tiếng anh hàng hải cho thuyền viên việt nam

Nguyễn Duy Hoàng

Nguyễn Văn Ánh

Phạm Minh Tuấn

Đào Đình Vinh

ĐKT57ĐH

ĐKT57ĐH

ĐKT57ĐH

ĐKT57ĐH

 

 

 

ThS. Ngô Như Tại

Nhóm tập trung nghiên cứu, phát triền một ứng dụng (có thể sử dụng trên máy tính hoặc điện thoại hoặc cả 2), giúp cho sinh viên khoa hàng hải, thuyền viên có thể dễ dàng hiểu và sử dụng tiếng anh chuyên ngành hàng hải.

  1.  

 

Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam về thủ tục hành chính liên quan đến tàu biển

 

Phan Văn Dương

Nguyễn Thị Huế

 

LHH59ĐH

LHH59ĐH

 

 

 

ThS. Bùi Hưng Nguyên

Đề tài đưa ra một số kiến nghị hướng tới việc cải tiến thủ tục hành chính đối với tàu biển theo hướng hiệu quả, đơn giản hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển và các chủ thể khác trong quá trình khai thác, quản lý và sở hữu tàu biển.

  1.  

Nghiên cứu pháp luật hình sự Việt Nam về xử lý trách nhiệm hình sự với người chưa thành niên phạm tội

Tô Minh Anh

Nguyễn Thị Minh Châu

Đỗ Thị Huyền Anh

Nguyễn Châu Phòng

 

LHH59ĐH

LHH59ĐH

LHH59ĐH

LHH59ĐH

 

 

ThS. Lương Thị Kim Dung

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và chính sách, pháp luật xử lý người chưa thành niên phạm tội, tìm ra nguyên nhân gia tăng của tội phạm là người chưa thành niên, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

  1.  

 

 

 

Nghiên cứu pháp luật về các biện pháp bảo đảm tài sản trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Việt Nam

 

 

Nguyễn Ngọc Hà

Lê Trần Hải Vy                       

Nguyễn Thu Hương   

Nguyễn Khắc Tuệ     

 

 

 

LHH58ĐH

LHH57ĐH

LHH58ĐH

LHH59ĐH

 

 

 

 

   ThS. Lương Thị Kim Dung

Đề tài nghiên cứu sẽ góp phần làm giàu thêm những vấn đề lý luận về các biện pháp bảo đảm tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại, đóng góp những đề xuất, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và giúp hệ thống ngân hàng thương mại giảm nợ xấu, kinh doanh nghiệp vụ cho vay hiệu quả.

  1.  

Nghiên cứu các quy định pháp lý về kiểm soát nồng độ Sulphur trong khí thải tàu biển

Nguyễn Văn Ánh

Phạm Minh Tuấn

Đào Đình Vinh

 

LHH57ĐH

LHH57ĐH

LHH57ĐH

 

 

 

 

TS. Phan Văn Hưng

Đề tài là tài liệu tham khảo cho sinh viên, các nhà quản lý hàng hải, các công ty vận tải biển và thuyền viên. Các giải pháp đề xuất sẽ là cơ sở để các nhà quản lý, các công ty vận tải xây dựng chính sách để đáp ứng yêu cầu của IMO 2020.

  1.  

 

 

Nghiên cứu vai trò của thuyền viên đối với an ninh tàu biển

 

 

Nguyễn Dương Hưng

Nguyễn Thái Hoàng

Bùi Quang Huy

 

 

ĐKT58CH

ĐKT58CH

ĐKT58CH

 

 

 

TS. Phan Văn Hưng

Phân tích được vai trò của thuyền viên trong các quy trình đảm bảo an ninh trên tàu biển đang được triển khai

Đưa ra được giải pháp hữu ích để tăng cường an ninh tàu biển, đặc biệt chú trọng đến vai trò của thuyền viên.

  1.  

Nghiên cứu các quy định pháp lý về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và độc hại bằng đường biển

 

Vũ Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Minh Phượng

LHH58ĐH

LHH58ĐH

 

 

TS. Phan Văn Hưng

So sánh, đánh giá thực trạng triển khai ở Việt Nam, để từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao an toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm và độc hại bằng đường biển.