Danh sách đề tài NCKH Sinh viên khoa Hàng hải năm học 2020-2021

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

TT

Tên công trình

Sinh viên thực hiện

(SV chịu trách nhiệm chính in đậm - Mỗi nhóm không quá 5 SV)

Lớp

(Ghi rõ lớp của các SV tham gia)

GV hướng dẫn

(Với mỗi đề tài NCKH Sinh viên chỉ có 1 Giảng viên hướng dẫn)

Nội dung nghiên cứu

(Nêu tóm tắt nội dung nghiên cứu, kết quả dự kiến của công trình)

  1.  

Nghiên cứu giảm lắc ngang cho tàu dựa vào phương pháp điều khiển tuyến tính bậc hai có tính đến yếu tố ngoại cảnh

Hoàng Văn Duy

Trần Xuân Thưởng

Lê Quang Phúc

Phạm Huy Hoàng

ĐKT59ĐH

TS. Nguyễn Quang Duy

- Xây dựng luật điều khiển tuyến tính cho mô hình lắc ngang tuyến tính của tàu có sử dụng vây giảm lắc chủ động để giảm lắc ngang cho tàu.

- Đưa ra kết quả mô phỏng dựa trên phần mềm mô phỏng Matlab về mô hình giảm lắc đưa ra. Đưa ra kết quả mô phỏng sóng ngẫu nhiên dựa trên phần mềm Matlab.

  1.  

 

Nghiên cứu và thiết kế mô phỏng thực tế ảo thiết bị VHF sailor 3520 bằng phần mềm Unity3D

      Nguyễn Trung Hiếu

Phạm Văn Minh  

Bùi Quang Khải   

 

 

ĐKT59ĐH

 

 

TS. Đỗ Văn Cường

Tác giả tập trung nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng thực tế ảo cho thiết bị VHF Sailor 3520 bằng phần mềm Unity3D

  1.  

 

Nghiên cứu so sánh các mô hình quản lý nhà nước về hàng hải

 

Nguyễn Văn Đức

Đoàn Phương Thảo

 

 

QHH60ĐH

 

 

TS. Phan Văn Hưng

Đề tài là tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học, các nhà quản lý hàng hải, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngành hàng hải.

- Các giải pháp đề xuất sẽ là cơ sở để các nhà quản lý, các các nhà hoạt định chính sách xây dựng chính sách để nâng cao hiệu quả trong hoạt động hàng hải.

  1.  

Giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài thông qua hòa giải trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hòa giải

 

Trần Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Thùy Trang

     Trần Thị Hải Yến

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

LHH59ĐH

LHH59ĐH

LHH59ĐH

LHH60ĐH

 

 

ThS. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Trên cơ sở phân tích Công ước Singapore 2019, các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng hòa giải tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá mức độ tương thích của thực tiễn pháp luật và thi hành của Việt Nam với Công ước Singapore 2019. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm giúp pháp luật và thực tiễn thi hành của Việt Nam tiệm cận và đáp ứng được yêu cầu của Công ước Singapore 2019.

  1.  

 

 

Nghiên cứu cơ chế giải quyết tranh chấp trong hiệp định CTPP và EVFTA

 

 

Đặng Nhật Lệ

Mai Thị Hoa

 

 

 

LHH58ĐH

LHH58ĐH

 

 

 

 

   ThS. Nguyễn Lê Kim Phúc

Tác giả tập trung nghiên cứu, so sánh cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp định CTPP và EVFTA

- Kết thúc đề tài, tác giả sẽ liên hệ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực trong việc mở rộng thị trường hàng hóa

  1.  

Nghiên cứu một số khía cạnh pháp lí về giải quyết vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp về quyền nhân thân

 

Vũ Trang Nhung

 

LHH59ĐH

 

 

ThS. Bùi Hưng Nguyên

Nghiên cứu một số khía cạnh pháp lí về giải quyết vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp về quyền nhân thân