Lễ công bố quyết định thành lập Bộ môn Quản lý hàng hải, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng Bộ môn Hàng hải, Cơ sở Hàng hải, Luật Hàng hải, Quản lý Hàng hải và Giám đốc Trung tâm Thực hành – Mô phỏng Hàng hải.

 

     Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại phòng họp 301A2, Khoa Hàng hải đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Bộ môn Quản lý hàng hải, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng Bộ môn Hàng hải, Cơ sở Hàng hải, Luật Hàng hải, Quản lý Hàng hải và Giám đốc Trung tâm Thực hành – Mô phỏng Hàng hải.

     Thay mặt cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, TS.TTr.Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Khoa Hàng hải đã đọc các quyết định về việc thành lập Bộ môn Quản lý hàng hải thuộc Khoa Hàng hải. Bộ môn Quản lý Hàng hải ra đời là kết quả của quá trình định hướng đường lối, đáp ứng được tình hình thực tiễn. Bộ môn ra đời sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Quản lý Hàng hải.

     Cũng tại buổi lễ, TS.TTr.Nguyễn Mạnh Cường đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt của các Bộ môn, Trung tâm.

  1. TS. Mai Xuân Hương – Bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng Bộ môn Cơ Sở Hàng hải.
  2. TS. Nguyễn Xuân Long - Bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng Bộ môn Quản lý Hàng hải.
  3. Th.S Quách Thanh Chung – Bổ nhiệm lại giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Thực hành – Mô phỏng Hàng hải.
  4. TS. Lương Thị Kim Dung - Bổ nhiệm lại giữ chức danh Phó Trưởng Bộ môn Luật Hàng hải.
  5. TS. Phan Văn Hưng - Bổ nhiệm giữ chức danh Phó Trưởng Bộ môn Quản lý Hàng hải.

     Thành lập Bộ môn Quản lý hàng hải, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng Bộ môn Hàng hải, Cơ sở Hàng hải, Luật Hàng hải, Quản lý Hàng hải và Giám đốc Trung tâm Thực hành – Mô phỏng Hàng hải, là một sự kiện quan trọng, để củng cố hơn nữa bộ máy quản lý lãnh đạo cấp Bộ môn, Trung tâm, nhằm nâng cao sự lãnh đạo của Khoa, nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ của Trường, Khoa trong tình hình hiện nay.