Đào tạo, bồi dưỡng Đảng viên trẻ

 

     Một trong 5 vấn đề lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý tại buổi gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ đó là “Các tổ chức đảng có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các đảng viên trẻ, xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau”.

     Lời nhắn nhủ ấy trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong bối cảnh Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đang khẩn trương chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

     Nhân sự Đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội bởi cán bộ là “gốc” của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Trong đó có vai trò quan trọng của cán bộ là đảng viên trẻ. Nếu đảng viên trẻ vững vàng về bản lĩnh chính trị sẽ có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng. Nhưng muốn có đảng viên tốt và trưởng thành nhất định phải được đào tạo, bồi dưỡng, vun đắp của các tổ chức Đảng. Cũng chính vì lẽ đó trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Và Người cũng chỉ rõ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích hoạt động Đoàn xuất sắc nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

     Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; do đó yếu tố cốt lõi nằm ở việc đội ngũ cán bộ đảng viên có tài, có đức vì thế việc nâng cao chất lượng, uy tín cho cán bộ đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cho các đảng viên trẻ- lực lượng nòng cốt đóng vai trò trọng yếu trong công cuộc cách mạng.

     Nhìn từ thực tế, tình hình thế giới và khu vực đang vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hoá nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với nước ta. Đặc biệt thời gian tới cũng là giai đoạn “chuyển giao” thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, rèn luyện, và trưởng thành trong chiến tranh sang lớp cán bộ trẻ được sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong môi trường hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Tình hình đó tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực tế hiện nay, không ít cán bộ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, không phải ngẫu nhiên yếu tố “đức” và “tài” đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi căn dặn các đảng viên trẻ bởi sau này chính họ sẽ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng. “Không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng ta mạnh lên, mỗi đồng chí là một hạt nhân ở trong Trung ương. Để tiên phong, gương mẫu trên từng lĩnh vực đòi hỏi mỗi đảng viên cần có đức, có tài. Đức đi đôi với tài, nhưng đức phải là gốc, đức phải trước tiên. Đức và tài đi song song với nhau. Có đức mới có thể làm được những việc nhân nghĩa đúng đắn. Đức là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Nhưng để làm được những điều đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các tổ chức đảng có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng đảng viên trẻ, xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau.

     Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hệ trọng của Đảng. Đảng viên trẻ là nguồn bổ sung phát triển cho Đảng, đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng, do đó các đảng viên trẻ có trách nhiệm kế tục, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, trở thành những hạt nhân trong các phong trào, phấn đấu trưởng thành hơn nữa để đóng góp cho đất nước. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết chính là người đứng đầu cấp ủy tại các cơ quan, đơn vị. Do đó cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát đảng viên tại nơi cư trú mới để nâng cao được chất lượng đảng viên. Bởi sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, cho nên phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

(Theo daidoanket.vn)

 

 

Loại tài nguyên: