ĐIỂM THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2014 - 2015

Điểm thi học kỳ 1B năm học 2014 - 2015, các học phần:

1. Tự động điều khiển tàu

2. Luật biển

3. Pháp luật Hàng hải

4. Điều động tàu

5. Xếp dỡ vận chuyển hàng hóa

6. Tin học hàng hải

7. Thiên văn hàng hải

8. La bàn từ (mới cập nhật đến ngày 05/02/2015)

9. Khí tượng (mới cập nhật đến ngày 05/02/2015)

10. Địa văn

11. Xử lý các tình huống khẩn cấp

12. Trang thiết bị cứu sinh trên tàu thủy

13. An toàn lao động (mới cập nhật đến ngày 05/02/2015)

Đính kèm: