ĐIỂM THI HỌC KỲ PHỤ THÁNG 4/ 2015

Khoa Hàng hải thông báo điểm thi học kỳ phụ tháng 04/ 2015 (Cập nhật đến ngày 12/04/2015), các học phần:

1. Xếp dỡ vận chuyển Hàng hóa 1;

2. Máy vô tuyến điện Hàng hải 2;

3. Máy điện Hàng hải 1.