ĐIỂM THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013 - 2014 (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 02/07/2014)

Kết quả thi học ký II, năm học 2013 - 2014 các học phần:

1. Đại cương hàng hải;

2. Thiên văn Hàng hải;

3. Điều động tàu;

4. Thực tập thủy thủ;

5. Quy tắc phòng ngừa đâm va;

6. Pháp luật;

7. Vận chuyển hàng hóa;

8. Kinh tế thương vụ;

9. Thủy nghiệp thông hiệu;

10. Địa văn Hàng hải;

11. Các bộ luật quốc tế về Hàng hải;

12. Ổn định tàu;

13. Máy điện Hàng hải;

14. Máy VTĐ Hàng hải 3

 

Đính kèm: