NỘI SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI SỐ 26 – Số Đặc biệt

NỘI SAN

KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI

SỐ 26 – Số Đặc biệt

(Năm thứ mười ba)

Tháng 11

Năm 2016

Trưởng ban biên tập

TS. TTr Nguyễn Mạnh Cường

Ban biên tập

ThS. Nguyễn Thái Dương

ThS.TTr. Bùi Thanh Huân

ThS. Nguyễn Xuân Long

ThS. TTr. Quách Thanh Chung

ThS. Đào Quang Dân

TS. Nguyễn Thành Lê

Thư ký

ThS. Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

Địa chỉ liên lạc

Khoa Hàng hải

Trường Đại học Hàng hải VN

Số 484 Lạch tray, Hải phòng

Web:www.vimaru.edu.vn/nav

ĐT: 031.3735355

Fax: 031.3735355

Email: dhhhdktb@vimaru.edu.vn

Đính kèm: 
Loại tin: