NỘI SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI SỐ 29

 

NỘI SAN

KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI

SỐ 29

(Năm thứ 15)

Tháng 04

Năm 2018

Trưởng ban biên tập

TS. TTr Nguyễn Mạnh Cường

Ban biên tập

TS. Nguyễn Thái Dương

ThS.TTr. Bùi Thanh Huân

ThS. Nguyễn Xuân Long

ThS. TTr. Mai Xuân Hương

ThS. Đào Quang Dân

TS. Nguyễn Thành Lê

TS. Nguyễn Văn Sướng

Thư ký

TS. Nguyễn Văn Sướng

Địa chỉ liên lạc

Khoa Hàng hải

Trường Đại học Hàng hải VN

Số 484 Lạch tray, Hải phòng

Web: http://nav.vimaru.edu.vn/

ĐT: 02253735355

Email: dhhhdktb@vimaru.edu.vn

 

 

Đính kèm: 
Loại tin: