THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2017 - 2018

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Công tác chuẩn bị (từ 15/11/2017 đến 22/11/2017):

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trong toàn trường (trước 17h00 ngày 15/11/2017).

- Các Bộ môn gửi phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 22/11/2017 để cập nhật vào TKB.

Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng ký học phần (đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, không để mật khẩu là ngày sinh).

2. Đăng ký học phần (từ 27/11/2017 đến 14/12/2017):

a. Sinh viên đăng ký học phần lần 1 (từ 27/11/2017 đến 04/12/2017): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký. Lịch đăng ký cụ thể của từng khóa như sau:

- Từ 12h00 ngày 27/11/2017 đến 17h00 ngày 04/12/2017: Hệ đào tạo CLC.

- Từ 18h00 ngày 28/11/2017 đến 17h00 ngày 29/11/2017: Khóa 57 và 58.

- Từ 18h00 ngày 29/11/2017 đến 17h00 ngày 30/11/2017: Khóa 55 và 56.

- Từ 18h00 ngày 01/12/2017 đến hết ngày 04/12/2017: Tất cả các khóa tiếp tục đăng ký học phần.

SV các lớp chọn chuyên ngành ĐKT và MKT không phải đăng ký học phần trực tuyến, SV hệ chất lượng cao đăng ký học Giáo dục quốc phòng với hệ đại trà.

b. Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu (ngày 05/12/2017 đến 06/12/2017):

- Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều.

- Thông báo danh sách SV đăng ký không hợp lệ: chưa đăng ký học phần, đăng ký không đủ số tín chỉ, đăng ký không thỏa mãn điều kiện tiên quyết.

c. Sinh viên đăng ký học phần lần 2 (từ 07/12/2017 đến 10/12/2017): SV đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Sinh viên đăng ký học phần/rút học phần tại Phòng Đào tạo (từ 11/12/2017 đến 14/12/2017): SV nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo. SV không phải nộp học phí cho các học phần rút trong giai đoạn này.

e. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 22/01/2018 đến 26/01/2018): Sinh viên từ khóa 55 trở về trước nộp Đơn xin đăng ký học phần bổ sung về Phòng Đào tạo để được xem xét đăng ký bổ sung (tối đa 3 học phần). SV phải nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung trước 02/02/2018.

3. Nộp học phí :

a. Nộp học phí chính thức (từ 20/12/2017 đến 28/01/2018):

- SV hệ đại trà nộp học phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính (P. 109 - A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc nộp vào tài khoản của Trường (Số TK: 3712 cấp I tại Kho bạc nhà nước TP Hải Phòng).

- Lịch nộp học phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính của từng Khoa/Viện như sau:

Khoa/Viện

Thời gian thu

 

Khoa/Viện

Thời gian thu

CNTT, Ngoại ngữ

20/12-22/12/2017

 

Cơ khí, Quản trị TC

08/01-12/01/2018

Hàng hải, Máy TB

25/12-29/12/2017

 

Kinh tế, Môi trường

15/01-19/01/2018

Điện-ĐT, Đóng tàu

02/01-05/01/2018

 

Công trình

22/01-24/01/2018

- Sau 24/01/2018, Phòng Kế hoạch-Tài chính thống kê danh sách SV chưa đóng học phí gửi Phòng Công tác SV để đôn đốc nhắc nhở SV đóng học phí.

b. Nộp học phí bổ sung (từ 29/01/2018 đến 02/02/2018):

- SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (không nộp qua ngân hàng, kho bạc).

- Sau ngày 02/02/2018, Phòng Kế hoạch-Tài chính gửi danh sách SV không đóng học phí đến Phòng CTSV để thông báo cho SV. Những SV không nộp học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Rút học phần (từ 22/01/2018 đến 09/02/2018): SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo nhưng không được trả học phí. Sau ngày 06/03/2018, SV xem danh sách các học phần đã được rút trên website của Phòng Đào tạo, khiếu nại (nếu có) trước ngày 15/03/2018.

(chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm)

Xem trực tiếp: