Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam - VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (VOSCO) hiện đang cần tuyển các chức danh thuyền viên.

 (chi tiết xem file đính kèm)