Thông báo tuyển dụng thuyền viên - Cơ hội việc làm cho Sinh viên Khoa Hàng hải (9/11/2016)

Công ty vận tải biển VOSCO thông báo hiện nay công ty có nhu cầu tuyển dụng một số lượng lớn thủy thủ, vậy xin thông báo tới các bạn sinh viên đã và chuẩn bị tốt nghiệp biết để có sự chuẩn bị tốt nhất!