Bản đăng ký học bổng sinh viên vượt khó học tập tốt năm học 2019-2020

Khoa Hàng hải trao tặng 10 suất học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó học tập tốt. Giá trị học bổng 3.000.000 VNĐ/suất. Sinh viên đăng kí theo mẫu đính kèm!

Loại văn bản: