ĐIỂM THI HỌC KỲ PHỤ THÁNG 10/2014

Điểm thi học kỳ phụ tháng 10/2014 các học phần:

1. Xếp dỡ vận chuyển hàng hóa 1 _ No1;

2. Ổn định tàu No1, No2;

3. Máy vô tuyến điện hàng hải 1 _ No7;

4. Điều động tàu 1

5. Máy điện hàng hải 2 - No1