Ban chủ nhiệm Khoa

TRƯỞNG KHOA

TS, TTr. Nguyễn Mạnh Cường

Email: nmcuong@vimaru.vn

Học vị: Tiến sĩ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Ths, TTr. Bùi Thanh Huân

Email: buithanhhuan@vimaru.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

2.TS, TTr. Nguyễn Thái Dương

Email: nguyenthaiduong@vimaru.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ