Hội thảo CDIO cấp Bộ môn năm học 2019-2020

 

   Thực hiện Công văn số 88/KHLT-ĐHHHVN ngày 30/01/2020 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO năm 2020. Ban chủ nhiệm Khoa Hàng hải đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo CDIO cấp Bộ môn.

 - Ngày 14/02/2020 - Bộ môn Hàng hải: Cập nhật chỉnh sửa Đề cương học phần; Chương trình đào tạo.

- Ngày 20/02/2020 - Bộ môn Luật Hàng hải: Cập nhật chỉnh sửa Đề cương học phần. Đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Ngày 27/02/2020 - Trung tâm thực hành mô phỏng Hàng hải: Đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Ngày 28/02/2020 - Bộ môn Cơ sở Hàng hải: Cập nhật chỉnh sửa Đề cương học phần đã giảng dạy. 

     Hội thảo cấp bộ môn đã đánh giá lại ưu điểm, hạn chế của phương pháp giảng dạy theo CDIO. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện, xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và kinh nghiệm giảng dạy để đảm bảo dạy tích hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ, các phương pháp đánh giá trình độ năng lực của sinh viênh

    Hội thảo cấp bộ môn là cơ sở để Khoa Hàng hải tổ chức hội thảo CDIO cấp Khoa. 

    Một số hình ảnh hội thảo CDIO cấp bộ môn năm học 2019-2020